NCG CAM - Profesionální CAM, 2,3 a 5 ti osé obrábění

1C Pro
NCG CAM - CAM pro jakýkoliv CAD systém
Přehled operací
NCG CAM - CAM pro jakýkoliv CAD systém
 • Kapsovací hrubování

 • Hrubování

 • Rovnoběžné hrubování & Cik-Cak hrubování

 • Adaptivní obrábění

 • Obrábění bez vibrací

 • Optimalizace posuvů

 • Zbytkové hrubování

 • Polotovar

 • Konturové obrábění s využitím strmých / mělkých ploch

 • Vodorovné otevřené & Vodorovné uzavřené

 • Rovnoběžné & Rovnoběžné křížové obrábění

 • Spirálové obrábění

 • Paprskové obrábění

 • Rovnoměrné obrábění

 • Morfované obrábění

 • Tužkové obrábění

 • Tužkové offsetované

 • Tužkové rovnoměrné

 • Zbytkové dokončovací obrábění

 • Obrábění hranic

 • Obrábění reálných ploch

 • Analýza povrchu

 • Konturové kombinované – Konturové & Rovnoměrné

 • Kontura a 2D korekce nástroje

 • 3+2 osé obrábění

 • Možnosti zbytkového obrábění

 • Jednoduché použití hranic obrábění

 • Odsazené hlídané plochy

 • Editace děr, ořezaných ploch a vysunutých ploch

 • Detekce děr & Vrtání

 • Obrábění elektrod

 • Knihovna nástrojů a držáků nástrojů

 • Seřizovací list

 • Kontrola součásti

 • Plynulé víceosé obrábění (Add-on 5 Axis Module)

 • 5 osé bokem (Add-on 5 Axis Module)

 • 5 osé morfované (Add-on 5 Axis Module)

 • 5 osé rovnoběžné (Add-on 5 Axis Module)

 • Automatická konverze 3 osého obrábění na 5 osé (Add-on 5 Axis Module)

 • Strojní simulace (Add-on 5 Axis Module)

 • Pokročilé 5 osé obrábění pro formy, zápustky či těžce dostupné oblasti (Add-on 5 Axis Module)

 • Kapsovací hrubování
  Strategie je vhodná pro všechny typy 2D anebo 3D tvarů. Vytváří optimalizované hladké řezné pohyby pro vysokorychlostní obrábění (HSM) při zachování přesnosti součástí, životnosti nástroje a životnosti obráběcího stroje. Všechny frézy a držáky nástrojů jsou kontrolovány proti kolizi. Pro maximalizování účinnosti je vizualizace polotovaru a obráběné součásti k dispozici v každé fázi výrobního procesu.
  Hrubování
  Strategie je vhodná pro hrubování tvaru s vystouplým jádrem, kde je požadavkem odebírání materiálu z vnějšku materiálu při zachování sousledného obrábění. Všechny dráhy nástroje začínají vně materiálu v dané hloubce Z a postupuji směrem dovnitř.
  Rovnoběžné hrubování & Cik-Cak hrubování
  Cik-cak hrubování vytvoří přímé záběry v hladinách osy Z, podobně jako je tomu u strategií Kapsovací hrubování či u Hrubování. Jelikož jsou záběry lineární, neuplatňují se neustálé změny směru dráhy nástroje, tak objem dat ve výstupním NC kódu je velmi malý. Před přesunutím dolů na další hladinu hrubování, je v každé hladině aplikován záběr po profilu pro odstranění nerovností kolem kontury dílu.
  Adaptivní obrábění
  Strategie udržuje (nikdy nepřekročí) zadané opásání nástroje, čímž zamezuje plnému zanoření do materiálu (zamezuje přetížení a případnému poškození nástroje / obrobku) pomocí optimalizovaných záběrů získaných na základě speciálních výpočtů.
  Obrábění bez vibrací
  Hrubovací operace NCG CAM mají důležitou volbu pro potlačení vibrací, což umožňuje zvýšit jak životnost nástroje, tak produktivitu a také případně zlepšit kvalitu povrchu po obrobení.
  Optimalizace posuvů
  NCG CAM umožňuje optimalizovat posuvů pro hrubování, zbytkové hrubování i pro dokončovací obrábění.
  Zbytkové hrubování
  NCG CAM umožňuje dva způsoby provedení zbytkového hrubování.
  Polotovar
  Polotovar lze vytvořit z jedné nebo z kombinací více operací, které mohou být 3, 3+2 nebo 5 osé. Polotovary lze využít pro vizualizaci obráběné součásti na obrazovce pro odhalení případných potíží a tím eliminovat nákladné zavádění výroby.
  Konturové obrábění s využitím strmých / mělkých ploch
  Strategie může být použita pro dokončovací anebo předdokončovací obrábění strmých oblastí součásti.
  Vodorovné otevřené & Vodorovné uzavřené
  Strategie jsou použity pro efektivní dokončení vodorovných povrchů pomocí válcových nástrojů.
  Rovnoběžné & Rovnoběžné křížové obrábění
  Strategie jsou vhodné pro dokončování povrchů. Nejlepších výsledků se dosahuje ve spojení s nastaveními pro strmé a mělké povrchy a s dalšími strategiemi obrábění, nejčastěji Konturové.
  Spirálové obrábění
  Z ohniskového bodu se vytvoří spirálová dráha nástroje, která generuje konstantní překrytí v rámci dané hranice.
  Paprskové obrábění
  Podobně jako u Spirálového obrábění i tato strategie začíná od ohniska, a umožňuje vytvářet radiální záběry. Speciální nastavení umožňuje nedojíždět úplně do ohniska, kde záběry jsou již velmi husté.
  Rovnoměrné obrábění
  Strategie udržuje konstantní krok mezi jednotlivými záběry bez ohledu na úhel sklonu povrchů součásti.
  Morfované obrábění
  Strategie umožňuje řídit dráhu použitím hranic a směrových profilů a optimalizovat jednotlivé záběry tak, aby bylo dosaženo rovnoměrného rozdělení kroků a tím pádem jednolitého povrchu.
  Tužkové obrábění
  Strategie je určena pro dokončení vnitřních koutů, které nebylo možné obrobit předchozím nástrojem, nebo pro začistění povrchu pro odstranění nerovností po předchozí operaci.
  Tužkové offsetované
  Tužkové offsetované je rozšíření Tužkového obrábění, kde je možné určit počet a velikost stranových kroků na každou stranu od originálního tužkového záběru.
  Tužkové rovnoměrné
  Strategie je podobná rovnoměrnému obrábění, ale vychází z nalezených hran modelu.
  Zbytkové dokončovací obrábění
  Strategie je zaměřena na dokončení nebo předdokončení vnitřních koutů, nebo jinak nedosažitelných tvarů předchozími nástroji.
  Obrábění hranic
  Strategie slouží pro obrábění podél otevřeného nebo uzavřeného profilu hranice. Záporný přídavek může být použit pro obrobení v konstantní hloubce pod obráběným povrchem a strategie může být použita ve spojení s kontaktními úhly (strmé / mělké).
  Obrábění reálných ploch
  NCG CAM standardně využívá triangulace povrchů pro rychlé výpočty drah nástrojů a kontrolu, zda nedochází k podřezání modelu. Obrábění reálných ploch je volitelné. Tato volba zajistí rovnoměrné rozložení bodů ve výsledném NC kódu, což u některých obráběcích strojů umožní lepší a plynulejší pohyb stroje. Ve většině případů však tyto výpočty budou trvat o něco déle.
  Analýza povrchu
  Funkce Analýza křivosti umožňuje uživateli rychle zjistit, jaké nejmenší poloměry se na dílu vyskytují, což usnadňuje výběr nástroje. Vnitřní a vnější poloměry jsou filtrovatelné a rozsah poloměrů je definovatelný uživatelem. Pro rychlou identifikaci je toto graficky znázorněno na barevné škále a přesná hodnota křivosti může být odečtena kurzorem myši.
  Konturové kombinované – Konturové & Rovnoměrné
  NCG CAM umožňuje vytvořit optimalizované obrábění pro složité tvary v jednom kroku při dosažení co nejlepšího výsledného povrchu.
  Kontura a 2D korekce nástroje
  Strategie není řízená povrchy, ale řídicí křivkou. To v případě potřeby umožňuje vytvořit dráhu nástroje uvnitř / vně povrchů, nebo zcela nezávislou na 3D CAD modelu.
  3+2 osé obrábění
  Indexované víceosé obrábění (3+2) je velmi snadné během pár kliknutí díky intuitivnímu grafickému rozhraní, včetně několika možností jak nastavit potřebnou orientaci nástroje, například výběrem normály plochy.
  Možnosti zbytkového obrábění
  NCG CAM umožňuje využít zbytkové obrábění ve všech dokončovacích strategiích: Konturové, Rovnoběžné, Spirálové, Radiální, Rovnoměrné, Tužkové offsetované, Tužkové Rovnoměrné, Morfované a Obrábění Hranic.
  Jednoduché použití hranic obrábění
  Většina strategií obsahuje dialog pro určení hranic obrábění.
  Odsazené hlídané plochy
  Ačkoliv NCG CAM není CAD systém, tak vlastní některé funkce editace ploch pro možnost optimalizace obrábění nebo ochrany povrchu dílu při výrobě.
  Editace děr, ořezaných ploch a vysunutých ploch
  Při obrábění dílů nebo forem je někdy nutné z povrchů odstranit otvory nebo jiné části ploch pro zajištění efektivního a bezproblémového obrábění. NCG CAM má funkci, která uživateli umožní odstranit / zaslepit jednotlivé díry, a to i na tvarových plochách, nebo odstranit vnitřní hranice ořezu ploch, jak je znázorněno na obrázku vpravo.
  Detekce děr & Vrtání
  NCG CAM umožňuje automaticky detekovat všechny válcové díry, sražení a kužely, které jsou součástí stejné díry (na stejné ose). Pro detekci mohou být využity filtry pro minimální / maximální průměr, hloubku, úhel (osa nástroje) a barvu.
  Obrábění elektrod
  V produktu NCG CAM je možné použít proměnnou hodnotu „jiskrová-mezera“, která může být použita pro výrobu elektrod pro EDM stroje (hloubičky). Využitím proměnné „jiskrová-mezera“ ve spojení s makrem je možné dosáhnout efektivního obrábění v okamžiku bez nutnosti zadávání stále opakujících se hodnot.
  Knihovna nástrojů a držáků nástrojů
  NCG CAM může ukládat širokou škálu držáků nástrojů a nástrojů do samostatných knihoven, takže uživatelé mohou připravit sadu držáků vhodných pro použití s určitým nástrojem.
  Seřizovací list
  Seřizovací listy jsou automaticky vytvořeny ve formátu XML / HTML a mohou obsahovat i potřebné obrázky. Seřizovací listy jsou důležité pokud má být díl obroben někým jiným než osobou, která jej naprogramovala.
  Kontrola součásti
  NCG CAM má modul inspekce, který umožňuje kontrolu obráběné součásti, zatímco součást je ještě na obráběcím stroji.
  Plynulé víceosé obrábění (Add-on 5 Axis Module)
  Přídavný 5 osý modul (5 Axis Module) je nadstavbou základního modulu (Basic Module). Tento modul nelze spustit bez základního modulu.
  5 osé bokem (Add-on 5 Axis Module)
  NCG CAM umožňuje obrábět bokem nástroje, kde nástroj je ve styku s povrchem. V případě potřeby lze nastavit tažený úhel nebo úhel odklonu. Při obrábění bokem je také možné odsadit záběry podél osy nástroje.
  5 osé morfované (Add-on 5 Axis Module)
  Strategie obrábí řídicí plochu s možnostmi pro směry cik-cak, jeden-směr a spirála, nebo pomocí přídavných možností pro sousledné a nesousledné obrábění.
  5 osé rovnoběžné (Add-on 5 Axis Module)
  Strategie 5 osé rovnoběžné obrábí řídící plochu rovnoběžnými záběry v úhlech určených osami X,Y a Z.
  Automatická konverze 3 osého obrábění na 5 osé (Add-on 5 Axis Module)
  NCG CAM umožňuje automaticky převádět některé typy 3 osých drah nástroje na 5 osou, což může ušetřit drahocenný čas obrábění, náklady na nástroje a prodloužit životnost nástrojů.
  Strojní simulace (Add-on 5 Axis Module)
  Strojní simulace umožňuje simulovat pohyby víceosého obráběcího stroje při obrábění. Toto bývá velmi často důležité pro 5 osé obrábění, kde je obtížné vizualizovat skutečnou pozici stroje při vykreslování dráhy nástroje. Spuštěním dráhy nástroje ve strojní simulaci je prováděná detekce kolizi mezi jednotlivými součástmi stroje : Hlava, Stůl, Upínky atd. Případné problémy jsou zobrazeny, čímž je možné zajistit opravu.
  Pokročilé 5 osé obrábění pro formy, zápustky či těžce dostupné oblasti (Add-on 5 Axis Module)
  Využitím vyspělých 5 osých strategií, nebo přepočtem stávajících 3 osých operací na 5 osé obrábění je možné optimalizovat obrábění, zvýšit produktivitu anebo dosáhnout jinak nedostupných částí modelu.
  NCG CAM - CAM pro jakýkoliv CAD systém